مبتنی بر خط خدماتی

مخابرات به سرویس دهندگانی که قصد داشتن خط های خدماتی (خط هایی برای ارسال اطلاعات) را دارند به دادن یک تعهد حقوقی توسط سرویس دهندگان مبنی بر این که محتوای ارسالی برای کاربران تبلیغاتی نیست ملزم می داند، سپس این امکان را فراهم می آورد که اطلاع رسانی برای کاربران ( حتی اگر کاربران پیامک های تبلیغاتی خود را بسته باشند ) ارسال شود. به عبارتی دیگر، OTP کد اعتبارسنجی پیامکی از طریق خط خدماتی برای همه کاربرانی که قصد ثبت نام در اپلیکیشن (برنامه کاربردی ) موبایل و یا وب سایت هایی که دارای  یکبار رمز OTP هستند، ارسال و احراز هویت کاربران را ابتدا درمرحله اول ثبت نام و در مرحله ورود به پنل کاربری آنها (حتی اگر پیامک های تبلیغاتی بر روی موبایل کاربران بسته شده باشد) فراهم می نماید. زیرا اوتیپی (رمز یکبار مصرف) فقط برای احراز هویت و اطلاع رسانی به کاربران استفاده گردیده و به عنوان یک پیامک تبلیغاتی به حساب نمی آید.